مهاجرین پاکستانی درسدد مکاتب درافغانستان هستند

سرازیر شدن مهاجرین از وزیرستان شمالی بالای سیستم ازقبل اضافه بار مکاتب، فشار وارد کرده است

مهاجرین پاکستانی درسدد مکاتب درافغانستان هستند

سرازیر شدن مهاجرین از وزیرستان شمالی بالای سیستم ازقبل اضافه بار مکاتب، فشار وارد کرده است

IWPR
IWPR
Wednesday, 5 November, 2014

گزارش توسط احمدشاه-افغانستان

Story Follows:

مهاجرین پاکستانی که در اثر یک عملیات ضد تروریزم درپاکستان به افغانستان سرازیرشده اند وپناه گاه را درتابستان ایجاد کرده اند می گویند که ده ها هزار طفل شان ازتعلیم به دور مانده اند.

 

نیروهای پاکستانی حملاتی را درماه جون دروزیرستان شمالی به راه انداختند که باعث مستقرشدن عده ی زیادی از بی جا شده گان به ولایت همجوارش درافغانستان شد.

بیش از22،500 فامیل  مهاجر درولسوالی های سپیرا،علی شیروتنی وهم چنان مرکزولایت جابجا شده اند.

حکومت وباشنده های محلی برای عرضه خدمات مبارزه می کنند.مرسلین شاه میر،یکتن ازبزرگان قومی ازوزیرستان شمالی گفت که مهاجرین نسبت به آینده اطفال شان درهراس هستند.

اوگفت:"مکاتب باید اعمارشود و معلمین نیزبرای شان تعیین شوندتا ازخراب شدن آینده اطفال شان جلوگیری شود واضافه کرد که ده ها هزاردختروپسر پاکستانی درولایت خوست ضرورت به تعلیم دارند.

هدایت الله باشنده میرانشاه وزیرستان شمالی گفت که بی ثباتی همواره باعث اخلال تعلیم اطفال شان در کشور شده است.

او گفت:"ما تقاضا کردیم که برای ما مکاتب اعمارکنند تا اطفال ما آینده درخشان داشته باشند."

هارون یکتن از شاگردان مکتب گفت که سال های قبلی وی درنا بسامانی ها برباد رفت و ازمسولین افغان خواهش کرد که راه های را برای وی و دیگراطفال مهاجرهموارکنند تا تعلیمات شان را ادامه دهند.

اوگفت:" من متعلم صنف سوم درمیرانشاه بودم ومن درآنجا به مکتب میرفتم اما زمانی که به اینجا آمدیم هیچ چیزی نبود، من کتابچه وقلم نداشتم ومی خواستم که درمکتب درس بخوانم."

مسولین شورای ولایتی ولایت خوست گفتند که آنها ازمشکلات موجود آگاه هستند وآن مشکلات را با عبدالجبارنعیمی،والی ولایت خوست ودیگرمسولین درمیان گذاشته اند.

سید کریم خاکساررئیس شورای ولایتی ولایت خوست گفت که رئیس جمهوراشرف غنی احمدزی ازمشکلات موجود آگاه گردیده است وبه وزارت های ذیربط فرمان داده است تا این مشکل را ازمیان بردارند.

خاکساراضافه کرد" ما به تمامی مشکلات مهاجرین وزیرستان شمالی رسیدگی خواهیم کرد. "

مبارزمحمد ځدران، سخنگوی والی ولایت خوست گفت که مساعدت فامیل های مهاجرین دراولویت کاری ما قراردارد.

یک اردوگاه که قبلا درولسوالی گوربزدر20 کیلومتری شهرخوست ساخته شده است گنجایش 3،000 فامیل را دارد.ځدران گفت که بیش از50 آموزگاررا موظف به تدریس اطفال درآنجا نموده اند و امیدوار است تا 80 صنف دیگررا نیز برای 2،000 شاگرد آماده کنند.

وی اضافه کرد که نماینده گی سازمان ملل متحد برای مهاجرین(UNHCR)درپلان دارد تا مکاتب را برای بیش از5،600 طفل آماده کند و همچنان دفترمراقبت بین المللی(Care International) نیزبرنامه های انکشافی را برای مهاجرین روی دست گرفته اند.

ځدران گفت:"ما با نماینده گی های مختلف سازمان ملل متحد درتماس هستیم و برنامه های تعلیمی را برای مهاجرین گرچند دردور دست ترین نقاط ولایت خوست هم باشند روی دست گرفته ایم."

سهولت های آموزشی درولایت خوست ازقبل بسیار بسط داشته است.این ولایت فعلا دارای 344 مکتب است که دارای 6،000 آموزگاراست و درحال فراهم سازی زمینه تعلیم برای حدود 270،000 پسر و90،000 دخترمی باشد. با وجودیکه فقط 152 مکتب دارای تعمیرهستند اما دردیگرمکاتب شاگردان با تقابل فشاردرتحت خیمه ها ویا فضای بازآموزش می بینند.

بخت نوربختیار، رئیس معارف ولایت خوست گفت که آماری را که اداره مهاجرت افغانستان دردسترس ما قرار داده است درآن آمده است که ما باید 50،000 طفل بین سنین هفت تا هجده را شامل مکتب بسازیم.

بختیارگفت که هزارها طفل دیگرهم درخوست هستند که ازدیگرنقاط افغانستان بی جا شده اند.وی اضافه کرد که اطفال پاکستانی مجبورهستند تا دوشادوش اطفال افغانی تحت یک برنامه آموزشی ،آموزش بیبینند.

احمدشاه محصل پوهنتون ولایت خوست و گزارشگرآموزش دیده ی آی دبلیوپی آر است.

Support our journalists