حملات راکتی ولایت سرحدی افغانستان را تهدید می کند

کابل اسلام آباد را مسول حملاتی میداند که باعث نگرانی مردم در مناطق شرقی افغانستان شده است .

حملات راکتی ولایت سرحدی افغانستان را تهدید می کند

کابل اسلام آباد را مسول حملاتی میداند که باعث نگرانی مردم در مناطق شرقی افغانستان شده است .

IWPR
IWPR
Saturday, 22 November, 2014

ذبیح الله غازي

مسولین نظامی افغانستان میگویند که تنها درشش ماه گذشته نظامیان پاکستانی 6،000 راکت را به ولایت شرقی کنرپرتاب کرده اند.

پولیس میگوید که 14 تن ازافراد ملکی کشته ، 70 تن دیگرمجروح وبیشتراز1،000 فامیل ازمناطق مورد تهدید ولسوالی های دانگام،شیگل،مروارا وسرکانی درجریان راکت پراگنی ها بیجا شده اند.محمد فاضل رییس امورمهاجرین درولایت کنر میگوید با وجودیکه کمک ها برای بعضی از بی جا شده گان توزیع گردیده است اما با آنهم درحالت بسیارناداری بسرمی برند.

حملات راکتی برقلمرو افغانستان ازآن سوی مرزقابل نفوذ ونامعین یکی ازموضوعات پرجروبحث درسال های اخیربوده است.کابل همواره اسلام آباد را متهم به بمباردمان قلمرو افغانستان می نماید که دولت پاکستان اتهامات وارده را رد می کند.قبلاً نظامیان پاکستانی گفته بودند که هدف راکت ها شورشیان نزدیک سرحد میباشد اما تصادفاً به خاک افغانستان اصابت می کند.

بعضی ازباشنده گان ولایت کنرمیگویند که آنها عساکرپلنگی پوش پاکستانی را دیده اند که درنقاط حساس سرحدی موضع می گرفتند تا خانه های شان را مورد حمله قراردهند.

یکی ازاهالی قریه که مجبوربه ترک قریه اش ومسکین گزین شدن دراسدآباد مرکزولایت کنرشده است به آی دبلیوپی آرگفت:"ما به چشمان خود دیدیم که قوای پاکستانی بالای خانه های ما شلیک می کردند. فامیل های ما مجبور به ترک خانه وگله های شان شدند.ما نمی توانستیم که درآنجا زنده گی کنیم پس بناً مجبوربه فرارشدیم.

شجاع الملک جلاله، والی ولایت کنراصرارمی ورزد که هیچ شورشی ازین سوی مرزبه مرزپاکستان حملاتی را راه اندازی نکرده است.

اوگفت:"زمانیکه مردم ازاین وضعیت رنج می برند پس چگونه می توانند که شلیک کنند؟ این برای برداران غیرممکن است که بااین نوع حملات ازقلمرو ما به یکدیگرشان ضرربرسانند."

بعضی ازباشنده گان قریه میگویند بعضی اوقات که شورشیان درولایت کنرعملیات را انجام میدهند نیروهای پاکستانی درپاسخ به آن راکت شلیک می کنند.

پولیس درولایت کنرادعا می کنند که عساکرپاکستانی به ولسوالی های اسمارودانگام پیشروی کرده وپوسته های شان را افراز کرده اند.اززمانیکه این دوکشورتوسط خط نامعین سرحدی درسال 1893 ازهم جدا گردیده است موقعیت سرحد یک موضوع پرماجرا میان دوکشو بوده است.کابل هیچگاهی خط دیورند را به رسمیت نشناخته است درحالیکه اسلام آباد میخواهد که به حیث سرحد رسمی شناخته شود.

میا حسن عادل،رییس شورای ولایتی ولایت کنراصرار می ورزد که مقامات پاکستانی افراد ملکی را ازدشت های سوات به مناطق مرزی دیورند تحت قلمروافغانستان به خاطرادعا بالای خاک شان کوچ می دهند.

اوگفت:"مهاجرین که ازسوات آمده اند درخانه های باشنده گان دانگام که خانه های شان را رها کرده اند زندگی می کنند."

باشنده گان کنربا تایید این گفته ها می گویند که آنها فکرمی کنند که نظامیان پاکستانی آگاهانه به مناطق نزدیک مرزدیورند راکت پراگنی می کنند تا آن مناطق را عاری ازسکنه بسازند.

نصیرالله،یکتن ازباشنده گان محل گفت:"پاکستان درجریان چهارسال گذشته به ولایت کنرراکت پرتاب کرده است.آنها می خواهند تا خاک کنررا به دست آورده تا دریایی کنررا به خط مرزی شان دوربدهند."

شهبازخان،یکی دیگرازباشنده گان محل با تایید حرف های قبلی گفت:"پاکستان به دنبال اهدافش است.آنها برای مردم کنرشناختی کارت های پاکستانی توزیع کرده اند و می خواهند تا دریای کنررا به مرزتبدیل کنند."

درموردشکایاتی که اخیراً دولت افغانستان مکرراًبه سازمان ملل متحد نموده است مقامات پاکستانی هیچ نوع اظهارنظرنکرده اند.

اخیراً اشرف غنی،رییس جمهوری منتخب گفته است که او می خواهد که روابط حسنه اش را با پاکستان ارجیحت بدهد و باشنده گان محلی میگویند اززمانیکه دولت جدید قدرت را به دست گرفت حملات برای کوتاه مدت متوقف شد.

این درحالی است که بعدازآن حملات راکتی ازسرگرفته شده است.

ذبیح الله غازی،محصل پوهنتون ننگرهارو گزارشگرآموزش دیده آی دبلیو پی آر.

 

 

Afghanistan, Pakistan
Conflict
Support our journalists